Rekrutacja

Rekrutacja do Akademii AGH Junior na rok akademicki 2017/2018 jest zamknięta.

Informacja o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 będzie opublikowana na stronie internetowej Akademii AGH Junior pod koniec drugiego kwartału 2018 r.

Studia w Akademii AGH Junior są odpłatne. Opłata wynosi 250 zł za semestr.

Zasady rekrutacji  

 • Rekrutacja do Akademii AGH Junior odbywa się wyłącznie on-line poprzez formularz rejestracyjny publikowany na stronie internetowej www.junior.agh.edu.pl/akademia.
 • Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez Organizatora czasie.
 • Termin rozpoczęcia zapisów ogłasza Organizator.
 • Informacja o terminie uruchomienia zapisów publikowana jest na stronie internetowej www.junior.agh.edu.pl/akademia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego nie gwarantuje uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 • Na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych tworzona jest lista kandydatów na Studentów Akademii AGH Junior.
 • Rodzic / opiekun prawny otrzyma drogą elektroniczną informację o opłacie rejestracyjnej wraz z terminem zapłaty i danymi do przelewu.
 • O przyjęciu na zajęcia i uzyskaniu przez dziecko statusu Studenta decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowa wpłata opłaty rejestracyjnej.
 • Brak terminowej wpłaty spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów na Studentów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo uruchomienia rekrutacji uzupełniającej. Informacja o niej będzie publikowana na stronie internetowej www.junior.agh.edu.pl/akademia.
 • Rodzic / opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany o przyjęciu dziecka na zajęcia i przyznanie mu statusu Studenta po spełnieniu wszystkim wymogów formalnych w postaci rejestracji on-line i terminowego dokonania opłaty rejestracyjnej. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail rodzica / opiekuna prawnego.
 • Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach zakwalifikowanego dziecka, zwolnione miejsce zaproponowane zostanie osobie z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
 • Preferencje w rekrutacji w kolejnych latach mają Studenci kontynuujący naukę w Akademii AGH Junior.
 • Rodzice / opiekunowie prawni dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską ze względu na stan zdrowia (choroby takie jak np. cukrzyca czy epilepsja) i/lub pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych bądź innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą elektroniczną na adres e-mail junior@agh.edu.pl. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i sprawny przebieg zajęć Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z rodzicem /  opiekunem prawnym dziecka. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka wymagającego szczególnej opieki.