Polityka prywatności

1.    Rodzic / opiekun prawny zdecydowanie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym danych szczególnie chronionych - dotyczących zdrowia, jak również swoich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w razie zakwalifikowania się dziecka do udziału w Akademii AGH Junior, w celach organizacyjno-dydaktycznych umożliwiających uczestnictwo dziecka w zajęciach.

2.    Przedmiotem przetwarzania będą następujące dane osobowe: 

  • imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, klasa do której uczęszcza, informacje o stanie zdrowia dziecka w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 13 Regulaminu Akademii AGH Junior;
  • imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego, numer telefonu prywatnego, adres e-mail.

3.    Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest obligatoryjne i niezbędne do udziału w rekrutacji oraz w  celach organizacyjno-dydaktycznych Akademii AGH Junior.

4.    Rodzic / opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do usunięcia danych, jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub żądanie usunięcia danych w trakcie trwania semestru jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w zajęciach Akademii AGH Junior.

5.    Dane osobowe dziecka oraz rodzica / opiekuna prawnego będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej   RODO. 

6.    Rodzic / opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Akademii AGH Junior drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

7.    Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim za wyjątkiem obowiązków ustawowych realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

8.    Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem technik profilowania.

9.    Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO Organizator informuje, że:

1)    administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwanego dalej AGH;

2)    dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie to: iodo@agh.edu.pl, tel. 617-45-54, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

3)    odbiorcą danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Dział Informacji i Promocji AGH (adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; adres e-mail: junior@agh.edu.pl, tel.: 12 617 35 41) oraz osoby prowadzące zajęcia w Akademii AGH Junior;

4)    dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą w celach organizacyjno-dydaktycznych Akademii AGH Junior;

5)    podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO;

6)    dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat dla celów archiwizacyjnych;

7)    Rodzic / opiekun dziecka ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich uaktualniania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

8)    Rodzic / opiekun dziecka ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rzeczpospolitej Polskiej (UODO RP) kiedy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.